Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

DIE NOTULE VAN DIE BOLAND TWEEKAMP JAARLIKSE ALGEMENE VERGADERING WAT GEHOU IS OP 30 NOVEMBER 2020 IN DIE PAARL

VERWELKOMING

Len Symington verwelkom almal by die  Algemene Jaarvergadering  vir die 2019/20 seisoen. Hy dui aan dat soos almal weet is alles erg ontwrig deur die Covid pandemie. Na aanleiding hiervan word die vergadering dan nou eers gehou  en in ‘n  hele ander formaat as waaraan ons gewoond is. Hy bedank almal dat hulle tyd kon afstaan om die vergadering by te woon. Ongelukkig is daar sekere formaliteite wat by so ‘n vergadering afgehandel moet word en hy doen ’n beroep op almal om te help om dit so vinnig en effektief as moontlik  af te handel.

Hy dui aan dat daar ongelukkig nie soos gewoonlik ‘n prysuitdeling gehou  sal word nie. Hy noem  dat die SA’s gewoonlik gebruik is as die norm  om die trofee wenners te bepaal. Aangesien die SA’s nie plaasgevind het nie het hy die Interprovinsiaal en die Boland Kampioenskappe gebruik om dit te doen.

Coenie van Vuuren open die verrigtinge met gebed

PRESENSIELYS

Almal het dit ingevul met aankoms. Na aanleiding hiervan is die vergadering dan gekonstitueer.

VERSKONINGS

Liezel Wessels

Jana Wessels

Annelie Wessels

Geo van Niekerk

Marike van Niekerk

Tobie Retief                                                              

BEVESTIGING VAN PERSONE WAT WIL STEM SE STATUS

Dit word bevestig dat almal wat teenwoordig is stemgeregtig is indien dit nodig sou wees.

KENNISGEWING VAN DIE AJV

Die kennisgewing omtrent die vergadering was uitgestuur op die webwerf. Ter wille van volledigheid lees Len Symington dit weer voor.

NOTULE VAN VORIGE AJV

Die notule van verlede jaar se AJV is elektronies versprei en dit word aangeneem dat dit gelees is. Die notule word deurgewerk om dit as korrek te bevestig.

Daar is geen sake uit die notule nie.

Die notule word so aanvaar

Voorsteller – Theunis van der Schyf

Sekondant – Dirk Malan

 VOORSITTER SE JAARVERSLAG

Len Symington  hou die jaarverslag voor aan die vergadering.Daar is geen verdere bespreking hieromtrent nie.

Die Jaarverslag word so aanvaar.

Voorsteller – Mariaan Malan

Sekondant – Marie van der Merwe

 

FINANSIëLE VERSLAG

Len Symington hou die finansiële verslag voor aan die vergadering. Uit ’n finansiële oogpunt  was dit ’n baie goeie jaar vir Boland Tweekamp gewees. Hy dui aan dat die verslag beskikbaar is indien iemand daarna wil kyk. Die verslag word so aanvaar.

Voorsteller – Burger Symington

Sekondant –  Coenie van Vuuren

Len Symington bedank vir Coenie Slabbert vir al sy harde werk met die verwerking en byhou van alle finansiële aangeleenthede.

HANTERING VAN MOSIES

Geen mosies is ontvang nie

ERKENNING AAN PRESTEERDERS

Len Symington dui aan dat dit gewoonlik die hoogtepunt van die verrigting is maar as gevolg van die Covid pandemie kan  dit nie die jaar gedoen word nie

Hy dui die volgende wenners aan:-

Beste O/17 Seuns Span -  Hoërskool  Bredasdorp

Beste Laerskole span - Laerskool Paarl Gimnasium.

Meeste punte in seisoen

Mariaan  Malan – 16,130 – Sy doen al 6 provinsiale byeenkomste asook die Interprovinsiaal in Oudtshoorn.  Kort op haar hakke was Liezel Wessels met 15,813 – Hy dui aan dat die twee van ons senior veterane dames is en dat hulle beslis ’n voorbeeld is vir almal.

Beste Atlete van die seisoen

Hierdie wenners was bepaal deur die beste prestasie by Interprovinsiaal in Oudtshoorn en die Boland Kampioenskappe.

 • Junior Victor Ludorum           - Dieter Naude - 2411
 • Junior Victrix Ludorum           - Abigail Kotze - 2339
 • Senior Victor Ludorum           -  Rudolf de Wet – 2271
 • Senior Victrix Ludorum           -  Selma du Preez – 3244
 • Veterane Victor Ludorum -  Coenie Slabbert – 2356
 • Veterane Victrix Ludorum -  Liezel Wessels/Mariaan Malan - 2334

Bes verteenwoordigende skool – Beste Tweekamp skool

Hierdie prys  word vir die 9 de jaar toegeken. Dit gaan aan die skool wat by Boland Tweekamp geaffilieer is en wie se leerders deur die seisoen die meeste punte verdien het tydens

al die byeenkomste wat deur Boland Tweekamp aangebied het. Dit is die trofee waaraan  Boland Tweekamp  bestuur baie waarde heg aangesien die wenners hiervan uiteraard:-

 • by Boland Tweekamp moet affilieer
 • baie leerders betrokke kry by Tweekamp
 • dan sorg dat hulle aan baie byeenkomste deelneem.

Die wenner die jaar is Laerskool Paarl Gimnasium. Hulle het 33 leerders gehad wat deelgeneem het en het 283,796 punte die jaar bymekaar gemaak.

Ere Kleure

Aangesien daar nie ‘n SA’s was nie staan dit oor

Spesiale dankies

Len Symington bedank die beamptes vir hulle bydrae tot die sukses van Tweekamp in die Boland.

Hy bedank ook spesiaal vir Eloise le Roux en Johannes Adendorff  vir hulle spesiale bydraes om ons byeenkomste so suksesvol aan te bied.

VERKIESING VAN BESTUUR

Die volgende nominasies is ontvang, gesekondeer en almal het hulle verkiesbaar gestel:-

 • Voorsitter – L Symington
 • Onder- Voorsitter – Dirk Malan
 • Tesourier – C Slabbert
 • Seketaresse – Mariana Symington
 • Gewone Lede :-
 • Coenie van Vuuren
 • Mariaan Malan
 • Marie Briers-Louw
 • Marli Slabbert
 • Surien van Listenborg
 • Tiaan Pretorius

Die persone word dan so as bestuur vir Boland Tweekamp vir die nuwe seisoen aanvaar.

Len Symington dui aan dat hy baie bly en dankbaar is vir die 2 nuwe lede op die komitee en glo en vertrou dat hulle die span sal versterk.

Hy bedank die ou komitee  vir die jaar se harde werk en dat hulle die ruggraat van Boland Tweekamp is:-

 • Coenie Slabbert
 • Mariana Symington
 • Marie van der Merwe
 • Coenie v Vuuren
 • Dirk Malan
 • Mariana Malan
 • Marli Slabbert

AFSLUITING

Len Symington bedank weer almal vir hulle teenwoordigheid. Hy dui aan dat hy uitsien na die res van die seisoen met al sy uitdagings en versoek almal se samewerking om Boland Tweekamp nog sterker en meer suksesvol te maak.

Hy bedank vir Mariana vir al haar reëlings vir die vergadering.

M Symington

Go to top